ROBBY STRANE HAPPY
ROBERT STAPLETON OLA MYRA DUBOSE
FEB. 25, 1929 NOV. 17, 1929
APR. 18, 2000 FEB. 8, 1997